VDW - Định dạng tệp dịch vụ đồ họa Visio

VDX - Tệp bản vẽ Microsoft Visio

VSD - Định dạng tệp bản vẽ Visio

VSDM - Định dạng tệp bản vẽ Microsoft Visio

VSDX

VSS - Định dạng tệp Microsoft Visio Stencil

VSSM - Định dạng tệp hỗ trợ Microsoft Visio Macro

VSSX - Định dạng tệp Visio Stencil

VST

VSTM - Định dạng tệp mẫu Microsoft Visio

VSTX - Định dạng tệp Microsoft Visio

VSX - Định dạng tệp Microsoft Visio Stencil

VTX - Định dạng tệp mẫu vẽ Microsoft Visio