RDLC - Ngôn ngữ định nghĩa báo cáo phía máy khách

RPL - Bố cục trang báo cáo

RDL - Tệp ngôn ngữ định nghĩa báo cáo

MAR - Tệp Báo cáo Microsoft Access

RPT - Tệp báo cáo pha lê