Tệp PUZ - Tệp nhà xuất bản được đóng gói

PUB - Tệp .pub là gì?