OFX - Định dạng tệp trao đổi tài chính mở

ABA - Định dạng tệp CemText

IXBRL - Định dạng tệp báo cáo tài chính và kinh doanh

XBRL - Định dạng tệp báo cáo tài chính và kinh doanh