Định dạng tệp EDB - Tệp cơ sở dữ liệu thư Exchange

EML - Thư điện tử

EMLX - Định dạng tệp Apple Mail

ICS - Định dạng tệp iCalendar

MBOX - Tệp hộp thư email

MSG - Định dạng email Microsoft Outlook

OFT - Tệp mẫu email Microsoft Outlook

OLM - Định dạng tệp Outlook cho Mac

OST - Định dạng tệp lưu trữ Outlook

PST - Định dạng tệp lưu trữ thông tin cá nhân của Outlook

Tệp RPMSG - Tệp thông báo quyền hạn chế của Outlook

TNEF

VCF - Tệp liên hệ ảo

Tệp P7S - Thư điện tử được ký điện tử