Tìm hiểu về Định dạng tệp Plugin và API có thể mở và tạo tệp Plugin