รูปแบบไฟล์ EDB - ไฟล์ฐานข้อมูล Exchange Mail

EML - ข้อความอีเมล

EMLX - รูปแบบไฟล์ Apple Mail

ICS - รูปแบบไฟล์ iCalendar

MBOX - ไฟล์กล่องจดหมายอีเมล

ผงชูรส - รูปแบบอีเมล Microsoft Outlook

OFT - ไฟล์เทมเพลตอีเมล Microsoft Outlook

OLM - รูปแบบไฟล์ Outlook สำหรับ Mac

OST - รูปแบบไฟล์ที่เก็บข้อมูล Outlook

PST - รูปแบบไฟล์ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของ Outlook

ไฟล์ RPMSG - ไฟล์ข้อความอนุญาตจำกัดของ Outlook

ทส.

VCF - ไฟล์ติดต่อเสมือน

ไฟล์ P7S - ข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล