รูปแบบไฟล์ JWPUB - สิ่งพิมพ์ของพยานพระยะโฮวา

รูปแบบไฟล์ PRC - ไฟล์ eBook Mobipocket

รูปแบบไฟล์ TK3

รูปแบบไฟล์ TPZ

รูปแบบไฟล์ TR - ไฟล์ eBook TomeRaider

ไฟล์ eBook TR3 - TomeRaider 3

AVA - ไฟล์ eBook AvaaBook

BPNUEB - ไฟล์ PNU eBook

ไฟล์ SNB - S Note

รูปแบบไฟล์ EDN

รูปแบบไฟล์ ETD

รูปแบบไฟล์ FKB

รูปแบบไฟล์ KOOB

รูปแบบไฟล์ VBK

RZB - ไฟล์หนังสือ Red Zion

RZS - ไฟล์ความปลอดภัยของ Red Zion

QMK - ไฟล์ Quickmarks ของ YanceyDesktop

PHL - ไฟล์ไฮไลท์ยอดนิยมของ Amazon Kindle

PMLZ - ไฟล์ภาษามาร์กอัปปาล์มซิป

ORB - ไฟล์อ่าน eBook ต้นฉบับ

POBI - ไฟล์ Kindle Touch เป็นระยะ

รูปแบบไฟล์ HAN

รูปแบบไฟล์ HTML0

รูปแบบไฟล์ HTMLZ

รูปแบบไฟล์ HTXT

MBP - ไฟล์ Mobipocket Notes

NCX - ไฟล์ XML ควบคุมการนำทาง EPUB

NVA - ไฟล์ตัวอ่าน NVA

สพฐ. - โครงสร้างสิ่งพิมพ์ Open eBook

OEBZIP - โครงสร้างสิ่งพิมพ์ eBook แบบเปิดแบบบีบอัด

OPF - เปิดรูปแบบแพ็คเกจ

MART - ไฟล์ MartView eBook

รูปแบบไฟล์ HTML4

รูปแบบไฟล์ HTTP5

รูปแบบไฟล์ IBOOKS

รูปแบบไฟล์ WEBZ

รูปแบบไฟล์ YBK

EBK - ไฟล์ eBook Pro eBook

DNL - ไฟล์ eBook DNAML

EA - ไฟล์ Kindle End Actions

EAL - ไฟล์การดำเนินการ Kindle End

CEB - ไฟล์ Apabi eBook

CEBX - ไฟล์ Apabi eBook

AZW4 - Amazon Print Replica eBook

BKK - ไฟล์ BookBuddi eBook

โครงการ AEP - Activ E-Book

APNX - ดัชนีหมายเลขหน้าของ Amazon

AZW1 - Amazon Kindle Topaz eBook

ACSM - รูปแบบไฟล์ข้อความ Adobe Content Server

ไฟล์ eBook TCR - Psion Series 3

PML - ไฟล์ภาษามาร์กอัปปาล์ม

RB - ไฟล์ Rocket eBook

LIT (วรรณกรรม) - รูปแบบไฟล์ e-books ของ Microsoft Reader

รูปแบบไฟล์ AZW

ไฟล์ AZW3 คืออะไร

CBC - รูปแบบไฟล์รวบรวมหนังสือการ์ตูน

CBR - รูปแบบไฟล์เก็บถาวรหนังสือการ์ตูน RAR

CBZ - รูปแบบไฟล์เก็บถาวร ZIP ของหนังสือการ์ตูน

ไฟล์ EPUB คืออะไร

ไฟล์ FB2 คืออะไร

ไฟล์ KFX คืออะไร

รูปแบบไฟล์ LRF - ไฟล์ Sony Portable Reader

LRS - รูปแบบไฟล์ต้นฉบับ Librie Reader

LRX - รูปแบบไฟล์ต้นทาง Librie Reader

รูปแบบไฟล์ MOBI