Plik CJS — plik kodu CommonJS

Format pliku EXP - plik eksportu symboli

Format pliku HPP - plik nagłówkowy C++

Format pliku Java — plik źródłowy Java

Format pliku C3 - Kod źródłowy C3

Format pliku CC - plik z kodem źródłowym C++

4. plik - format pliku w czwartym języku

Plik GMD - Format pliku kodu programu Game Maker

Plik NX - Format pliku aplikacji LowRes NX

Format pliku CAF - plik animacji postaci CryENGINE

AFPHOTO File - Affinity Photo Document File Format

Plik ASVF - Format pliku archiwum Asphyre Sphinx

Plik AU3 - format pliku skryptu AutoIt v3

Plik ASC - format pliku Adobe ActionScript

AS2PROJ — format pliku projektu FlashDevelop ActionScript 2

AS3PROJ — Format pliku projektu FlashDevelop ActionScript 3

Plik ALB - format pliku biblioteki Alpha Five

Plik ACD - format pliku programu RSLogix 5000

Plik ADS - Format pliku specyfikacji Ada

Plik AGI - format pliku interfejsu Asterisk Gateway

Plik AIA - format pliku projektu MIT App Inventor

Plik AIDL - plik języka definicji interfejsu systemu Android

Plik Unity - plik sceny Unity

Rozszerzenie pliku INC - Co to jest plik INC?

YPR - format pliku projektu BYOB

RBXM - Plik JavaScript Ruby

Format pliku PYD — dynamiczny moduł Pythona

Format pliku PYI — definicja interfejsu Pythona

Format pliku PYM — plik preprocesora makr PYM

Format pliku PYW — plik źródłowy Python GUI

Format pliku PYX — plik kodu źródłowego Pyrex

Format pliku IN - plik wejściowy Autoconf

SCRIPT - Ogólny Plik Skryptu

Format pliku SCM - Plik kodu źródłowego schematu

SCALA - plik kodu źródłowego Scala

Format pliku RST — plik reStructuredText

Format pliku ML - Plik kodu źródłowego ML

Format pliku MM — plik źródłowy Objective-C++

Format pliku HAML - Plik kodu źródłowego Haml

Format pliku DIFF

Format pliku GROOVY

Format pliku CMAKE

Plik ASI - Alpha Five Zmienny format pliku

Format pliku ASM - format pliku kodu źródłowego języka asemblera

Format pliku AWK - Plik skryptu AWK

CXX - Plik kodu źródłowego C++

Format pliku EGG — plik dystrybucyjny Pythona

Format pliku EX - Plik kodu źródłowego Euphoria

Plik NUPKG - Plik pakietu NuGet

Plik RBXL - Plik lokalizacji Roblox

Plik APKS - Archiwum zestawu APK

Format pliku XSD - plik definicji schematu XML

Plik AML - plik języka znaczników pomocy Microsoft

ABC - plik kodu bajtowego ActionScript

ANE — natywne rozszerzenie Adobe AIR

APA - Archiwum projektów rozwojowych RSView

NUT - Wiewiórczy Plik Językowy

HTA - Pliki Aplikacji HTML

ERB - plik językowy eRuby

MRC - plik języka skryptowego mIRC

ICI - Plik Języka Programowania

Format pliku praw własności intelektualnej — plik projektu IntelliJ IDEA

Format pliku LGO — plik z instrukcjami dotyczącymi logo

LUA - Plik Języka Programowania

PDE - Przetwarzanie pliku środowiska programistycznego

R - Plik Języka Programowania

TCL - Plik języka narzędziowego

RS - Plik Programowania Rusta

AS - format pliku ActionScript

GO - Golang File Format

TS - TyрeSсriрt File Format

VBS - plik skryptu języka Visual Basic

G4 - Plik z kodem ANTLR

Plik PL - format pliku skryptu Perla

KONFIGURACJA - Plik konfiguracyjny

RES - skompilowany skrypt zasobów C++

ADDIN - Plik definicji dodatku Visual Studio

APX - Co to jest plik APPX?

appxbundle - Co to jest plik APPXBundle?

APPXUPLOAD - Co to jest plik .appxupload?

APS - Plik zasobów Visual C++

MSIX - Co to jest plik MSIX?

PAS - plik źródłowy jednostki Delphi

HS - format pliku skryptu Haskella

JSP — format pliku stron serwera Java

JSPF - format pliku fragmentów JSP

Plik Programowania Języka C - C

CD - plik diagramu klas programu Visual Studio

ARSC - plik tabeli zasobów pakietu Android

Klasa - Format pliku klasy Java

CPP - Plik kodu źródłowego C++

CS - Plik kodu CSharp

CSPROJ

Format pliku rzutki

Format pliku nagłówka H - C/C++

HH - Format pliku nagłówka C++

JAR - format pliku archiwum Java

Format pliku Java

Format Pliku JRXML

Format pliku KT