EOT - TrueType Font File Format

FON - Font Library File

JFPROJ - JSON Font Project File Format

PFA - Printer Font Ascii File Format

PFB - Printer Font Binary File Format

PFM - Printer Font Metrics File Format

SFD - Spline Font Database Format

TTF - TrueType Font File Format

WOFF - Web Open File Format