Μορφή αρχείου FDF - Τι είναι ένα αρχείο FDF;

Μορφή αρχείου PDF/A

Μορφή αρχείου PDF/E

Μορφή αρχείου PDF/UA

Μορφή αρχείου PDF/VT

Μορφή αρχείου PDF/X

Μορφή αρχείου XFDF - Τι είναι ένα αρχείο XFDF;